2019-02-23

 

Lånekort

För att få ett lånekort måste du först registrera dig på bibliotekets webbplats https://bibliotek.eslov.se/web/arena/welcome.

Ditt fysiska lånekort får du när du därefter visat giltig legitimation för bibliotekspersonalen.

Behöver du hjälp med registreringen, vänd dig till bibliotekspersonalen.

När du registrerar dig, förbinder du dig att följa bibliotekets gällande låneregler. Lånereglerna kan ändras. Det är därför viktigt att du håller dig informerad om gällande regler.

Ett lånekort är en personlig värdehandling och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Lämna därför aldrig ut ditt lånekort eller PIN-koden som du valt.

Blir du av med ditt lånekort, anmäl det genast till biblioteket.

Vill du låna utan lånekort i informationen måste du visa legitimation.

Barn och ungdomar under 18 år behöver vårdnads-havarens underskrift för att få ett lånekort. Vårdnadshavaren ansvarar för minderårigas lånekort och allt som lånas på kortet – även om någon annan använder det. Du som fyllt 18 år ska förbinda dig att följa biblotekets gällande regler för vuxna för att få låna.

Lånekortet är gratis. Med lånekortet kan du låna på alla bibliotek i kommunen.

Låna

Ordinarie lånetid är 28 dagar. Sommartid kan lånetiden vara förlängd, med undantag för de medier som är reserverade av annan låntagare.

Andra lånetider gäller för till exempel filmer, tidskrifter och TV-spel.

Du ansvarar för dina lån tills de är återlämnade.

Åldersgränser

Åldersgränsen för att få låna film är 18 år, för TV-spel 16 respektive 18 år. Du ska visa giltig legitimation för att få låna TV-spel, max två spel åt gången.

Dina lån

Du kan kontrollera dina lån genom att logga in på bibliotekets webbplats med ditt lånekort eller med ditt personnummer och din PIN-kod. Där kan du också förlänga dina lån – om ingen annan låntagare ställt sig i kö. Det går att låna om samma medier max två gånger.

Reservera

På bibliotekets webbplats kan du också logga in för att reservera medier som du vill låna. Du får ett meddelande när materialet finns att hämta.

Lämna

Du kan lämna dina lån i bibliotekets automater och då få ett kvitto på att du lämnat dem. Du kan även be bibliotekspersonalen om hjälp med återläm-ningen och få hjälp med att kontrollera dina lån.

Som låntagare ansvarar du för att lånade medier lämnas i samma skick som när du lånade dem.

Hos oss kan du även lämna medier som du lånat på andra skånska folkbibliotek.

Fjärrlån

Fjärrlån är medier som beställs från ett bibliotek utanför Eslövs kommun. Det är det långivande bibliotekets låneregler som gäller för hemlån, lånetid och möjlighet till omlån. För omlån av fjärrlån måste du kontakta Eslövs bibliotek.

Varje fjärrlån kostar 10 kronor. Fjärrlån som du inte avbeställer eller inte hämtar kostar 25 kronor. Mer information finns på bibliotekets webbplats.

Försenade lån

Lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala en förseningsavgift. Undantag görs för barnmedia.

Har du inte lämnat dina lån i tid, får du en påminnelse. Om lånen efter det inte blir åter-lämnade skickar vi dig en räkning. Lånekortet spärras automatiskt om förseningsavgiften ligger på 100 kronor eller mer.

Förkomna medier ersätts enligt bibliotekets prislista.

 

Förseningsavgifter

Vanliga lån        2 kronor/dag            Lån av film och TV-spel          2 kronor/dag

1 veckaslån       2 kronor/dag             Fjärrlån                                   10 kronor/dag

2 veckorslån      2 kronor/dag

Fjärrlån

Beställning       10 kronor

Ej avbeställt eller ej avhämtat     25 kronor

Avgift för nytt lånekort             10 kronor

Beslut om avgifter fattas av Kultur- och fritidsnämnden

 

DINA PERSONUPPGIFTER (2018-05-23)

Syftet med bibliotekets låntagarregister är att kunna genomföra bibliotekets lagstadgade uppgift att låna ut böcker, Bibliotekslag (2013:801) 9 §. Genom att registrera dig som låntagare tecknar du ett avtal som ger Eslövs bibliotek rätt att behandla dina personuppgifter för att hantera cirkulation av media.

Behandlingen av personuppgifter i låntagarregistret följer gällande lagstiftning, det vill säga dataskydds-förordningen GDPR, The General Data Protection Regulation, som började gälla den 25 maj 2018.

I denna lagstiftning anges flera viktiga rättigheter som du som låntagare har:

  • Rätten att få dina uppgifter raderade, förutsatt att din del av avtalet är uppfylld.
  • Rätten att få ut information om vilka uppgifter som finns registrerade på dig.
  • Rätten att få felaktiga personuppgifter rättade.

Vill du kontakta oss angående dessa frågor gör du det enklast via mejl till kulturochfritid@eslov.se. Det går även att kontakata dataskyddsombud@eslov.se eller ringa 0413-620 00 och frågar efter kommunens dataskyddsombud.

Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefonnummer 08-657 61 00.

För din egen säkerhet behöver du uppvisa giltigt lånekort eller giltig legitimation för att kunna låna medier, få information om uppgifter på ditt bibliotekskonto eller hämta ut/ ändra personuppgifter.

Biblioteket gallrar regelbundet i låntagarregistret. Inaktiva låntagare gallras efter 5 år.